2022

Jaarverslag 2022

Stichting Bethesda Nederland-Suriname

www. bethesdasuriname .nl.

Jaarverslag 2022

Doelstelling : de Stichting Bethesda ondersteunt in Suriname de bestrijding van lepra alsmede de zorg
voor mensen met een beperking , met prioriteit aan hen die als gevolg van lepra een
beperking hebben.
In dit jaarverslag zullen projecten beproken worden , bestuursmededelingen vermeld worden en in de bijlage een tijdsoverzicht van projecten .

In 2022 ontving Stichting Bethesda de volgende projectaanvragen :
• Donatieaanvraag ‘Project Brailleschrift “ van de Stichting Rupsje Regenboog
• Aanvraag voor schoeisel bewoner Estherstichting
• Schoenenproject bewoners Estherstichting
• Huberstichting dient verzoek in voor financiele ondersteuning van een nieuwe auto .
• Stichting Huize Tyltyl dient een aanvraag in voor diverse apparaten .

Project Brailleschrift :
Stichting Rupsje Regenboog heeft in samenwerking met Nationale Stichting voor Blinden en Slechtzienden in Suriname ( NSBSS) in 2021 twee kinderboeken laten omzetten in brailleschrift .
Dit was een groot succes en men wil nu nog meer jeugd-en kinderboeken omzetten in brailleschrift .
Het gaat om kinderen met een visuele beperking de mogelijkheid te geven zelf te kunnen lezen en leesplezier te ervaren .
Stichting Rupsje Regenboog heeft Bethesda benaderd met het verzoek om een donatie voor het
realiseren van dit project . Het gaat om een viertal Surinaaamse kinderboeken .
Deze aanvraag is goedgekeurd en de donatie bedroeg € 1.740 .

Project schoeisel bewoner Estherstichting
De firma Kempes & Co vroeg voor een bewoner van de Estherstichting , een ex-Hansepatient, nieuw orthopedisch schoeisel aan .
Dit werd goedgekeurd en een donatie van € 384,58 werd gegeven .

Schoenenproject Estherstichting :
Onder dit project valt aanpassing en reparatie van bestaand schoeisel , nazorg orthopedische schoenen , nieuwe schoenen, verbandschoenen .
De firma Kempes & Co bezoekt de bewoners van ES , ziet wat nodig is en dient vervolgens de aanvraag bij Bethesda in . Na goedkeuring vanhet bestuur worden de werkzaamheden door deze firma uitgevoerd .
In 2022 werd een totaalbedrag van € 1.464, 83 gedoneerd ten behoeve van het schoenenproject .

Huberstichting :
De aanvraag voor financiele ondersteuning bij de aanschaf van een nieuwe auto .
De huidige auto dient vervangen te worden , zal ingeruild worden en voor het restant bedrag
vroeg de Huberstichting een donatie aan Bethesda .
Deze aanvraag werd goedgekeurd .
Bethesda doneerde een bedrag van € 6.234 .
Op de auto werd het logo van Stichting Bethesda aangebracht .

Stichting Huize Tyltyl :
Huize Tyltyl heeft als doel om kinderen met een lichamelijke beperking in een huiselijke omgeving onderdak te bieden en hen in de gelegenheid te stellen aangepast onderwijs en therapie te volgen .
Het Suriname-team bezocht het huis en constateerde dat er dringend behoefte was aan diverse apparaten , zoals urinalen , wandventilatoren, wasdrogers , vrieskist.
Huize Tyltyl diende een donatie- aanvraag in om deze apparaten aan te schaffen .
Dit werd goedgekeurd en het donatiebedrag bedroeg € 3.759 .

Samenwerking en voortgang :
Met de Estherstichting heeft Bethesda een zeer intensief contact .
Het verbeteren van de zorg van de bewoners , ex-Hansepatienten, staat centraal .
Vele projecten zijn gerealiseerd .
Dit jaar werd besloten tot een schenking van € 1.000 aan ES .
De besteding van dit bedrag dient ES zelf in te vullen .

De Huberstichting is begonnen met de nieuwbouw van een dependance teTamanredjo , Commewijne . De bouw loopt volgens planning en zeer waarschijnlijk kan het opgeleverd worden
medio 2022 .

Financiën
De penningmeester heeft het financieel jaarverslag 2021 en de begroting 2022 gemaakt .
Het bureau Borsboom Accountants & Adviseurs heeft de jaarrekening 2021 opgesteld en de samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening afgegeven .

In 2022 heeft de Stichting Bethesda Nederland-Suriname voldaan aan de wettelijke verplichting zich in te schrijven in het UBO-register (Ultimate Beneficial Owners).
Het UBO-register komt voort uit Europese regelgeving en is onderdeel van he Handelsregister .

Bestuursmededelingen :
De bestuurstructuur van Bethesda is als volgt :
- het algemeen bestuur ------- 7 leden
- het Suriname Team -------- 3 leden .
- het Dagelijks bestuur --------- voorzitter , secretaris , penningmeester .

Op de algemene ledenvergadering , 17 juni 2022 werden de leden van het SurinameTeam officieel tot bestuurslid benoemd .
Een van de leden van het Surinameteam heeft ook zitting in het Dagelijks Bestuur .

Op de algemene bestuursvergadering werd afscheid genomen van de voorzitter .
Na een lange bestuursperiode is het voorzitterschap van de heer Bert de Graaff beeindigd .
Hij vertrekt naar Suriname en zal aldaar het Surinameteam versterken .

De vice-voorzitter , de heer Jim Zeegelaar , is als voorzitter benoemd .

Het Dagelijks Bestuur 5x bijeen middels een Zoomverbinding .
Naast deze vergaderingen is er een intensief mailcontact tussen het DB en de het Suriname Team .

 

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter dhr. dr. J. Zeegelaar , dermatoloog
Secretaris mw. drs. H. Engels-Spong , sociologe
Penningmeester dhr. drs. G. Werners, bankier
Leden dhr. prof. dr. H .de Vries, dermatoloog
mw. dr. S. Ramdas, medisch anthropoloog
dhr. dr. D.Balak , dermatoloog

Samenstelling SurinameTeam: mw. mr. N. del Prado, legal consulent
mw. C. Antonius, consultant
dr. J. Smit, musicoloog
dhr. ir.drs. B. de Graaff, consultant

 

 

Helen Engels-Spong , secretaris Stichting Bethesda
Augustus 2023

 

 

 

 

 

 

  

© Stichting Bethesda Suriname - Alle Rechten Voorbehouden
RSIN 816092412