2020

Jaarverslag 2020

Stichting Bethesda Nederland-Suriname


www. bethesdasuriname.nl

Jaarverslag 2020


Doelstelling :
De Stichting Bethesda ondersteunt in Suriname de bestrijding van lepra alsmede de zorg voor mensen met een beperking , met prioriteit aan hen die als gevolg van lepra een beperking hebben .

Het realiseren van het doel , ondersteuning van de bestrijding van lepra , alsmede van de zorg voor mensen met een beperking in Suriname , komt het beste tot uiting in de uitgevoerde projecten .
Ook in Suriname sloeg de corona hard toe en kregen vele instellingen te kampen met zeer nijpende situaties . Instellingen werden vaak gesloten.

In 2020 werden de volgende projectaanvragen ingediend :

  • Project Lepra Awareness Campagne
  • Esther Stichting
  • Mr. Huber Stichting
  • S.O.G.K
  • Kennedy stichting


Project Lepra Awareness Campagne
De Dermatologische Dienst van Suriname diende een verzoek in voor een financiële bijdrage voor de mediacampagne. Gevraagd wordt de mediacampagne over lepra te bekostigen.
Doel campagne: de bevolking en medici van Suriname alerter leren omgaan met vlekken en eventuele knobbels. Zo kan lepra opgespoord worden en kunnen complicaties voorkomen worden.
In het voorlichtingsmateriaal wordt besproken : 1. Wat is lepra
                                                                    2. Hoe herken je het /waar let je op
                                                                    3. Waar kun je terecht

Bethesda heeft dit verzoek goedgekeurd en een donatie van € 529,37 gegeven .

Esther Stichting
2 aandachtspunten: 1. Renovatie van kamers, stapsgewijs worden kamers opgeknapt en geschikt
                                  gemaakt voor professionele verpleging. Mensen die langdurige verpleging
                                  nodig hebben, lang in het ziekenhuis verblijven, zouden hier terecht kunnen
                             2. Vervanging van keukenapparatuur, 2 koelkasten en vriezer.
Bethesda heeft besloten een donatie te geven voor de keukenapparatuur, groot € 1.858.


Mr. Huber Stichting
Projectplan : nieuwbouw van de dependance te Commewijne , Tamanredjo .
In de dependance worden jong volwassenen met meervoudige beperkingen opgevangen .
Bethesda werd benaderd voor mede-financiering van dit project .
De financiële bijdrage bedroeg € 10.000 .

S.O.G.K ( Stichting Ontspanningsoord Gehandicapte Kinderen ).
Voor het in 2019 begonnen renovatieproject van de toilettengroep werd in 2020 een aanvullende begroting ingediend .
Bethesda heeft het verzoek goedgekeurd en bedrag van € 645 gedoneerd.

Kennedy Stichting :
Deze stichting bestaat uit een school en een internaat voor doven en slechthorenden .
In september werd door zeer hevig noodweer zowel de school als het internaat getroffen , daken werden weggerukt .
Het onderwijs en de opvang van de pupillen in het internaat stond stil .
Een noodoproep tot een financiële bijdrage voor het herstellen van de schade .
Verschillende donateurs hebben gelden beschikbaar gesteld .
Bethesda gaf een donatie van € 10.000 .

Financiën
De penningmeester heeft het financieel jaarverslag 2019 en de begroting 2020 gemaakt .
Borsboom Accountants & Adviseurs heeft de jaarrekening 2019 opgesteld de samenstellingsverklaring
inzake de jaarrekening afgegeven .

Bestuursmededelingen
In de bestuursvergadering van 9 -10-2020 werd afscheid genomen van de heer B. Zielhuis .
De heer Zielhuis , bestuurslid sinds 2005, heeft met grote betrokkenheid gewerkt aan o.a. de statutenwijziging en het opstellen van de strategienota 2008-2013 .

Op 25 maart 2020 vond de promotie plaats van de heer John Smit , lid van ons Suriname team .
Titel proefschrift : “Tussen Leger en Maatschappij”, militaire muziek in Nederland 1819-1923 .

Het Dagelijks Bestuur kwam 4 keer in vergadering bijeen ; door Covid-19 waren het Zoomvergaderinge.
Naast deze vergaderingen is er veel emailcontact met de overige bestuursleden en de leden van het Suriname team .
De algemene bestuursvergadering vond plaats op 9 oktober 2020 .

Bestuurssamenstelling :
Voorzitter:           Dhr Ir.drs. B. de Graaff
Vice-voorzitter:    Dhr. Dr. J . Zeegelaar
Secretaris:          Mw. drs. H. Engels-Spong
Penningmeester: Dhr. drs. G. Werners
Leden:               Dhr. prof.dr. H. de Vries
                         Mw. dr.S. Ramdas
                         Dhr .dr. D. Balak

Samenstelling Suriname-team : Mw. mr. N. del Prado, legal consultant
                                             Mw. C. Antonius , consultant
                                             Dhr. dr . J. Smit , musicoloog

 

 

 

 

© Stichting Bethesda Suriname - Alle Rechten Voorbehouden
RSIN 816092412