2019

Jaarverslag 2019

Stichting Bethesda Nederland-Suriname  

 

Jaarverslag 2019

Doelstelling :
De Stichting Bethesda ondersteunt in Suriname de bestrijding van lepra alsmede de zorg voor mensen met een handicap, met prioriteit aan hen die als gevolg van lepra gehandicapt zijn .
Het realiseren van het doel , ondersteuning van de bestrijding van lepra , alsmede van de zorg voormensen met een handicap in Suriname , komt het beste tot uiting in uitgevoerde projecten op divers  gebied .

 

In 2019 werden de volgende projectvoorstellen ingediend :                                                                                                                     

  • Project Blindeninstituut NSBS
  • Project Esther Stichting
  • Project S.O.G.K

 

Project Blindeninstituut NSBS ( Nationale Stichting voor Blinden en Slechtzienden ) :
Een aanvraag voor de nieuwbouw van een Shiatsu massage centrum .
De Shiatsu masseurs hebben een visuele beperking en kunnen middels dit werk in hun eigen inkomen voorzien . De huidige ruimte is echter niet meer geschikt voor het geven van massages, nieuwe massageruimtes zijn nodig .
Het instituut heeft van Staatsolie een bedrag van USD 60.000 gekregen voor de nieuwbouw , echter dat is niet volledig toereikend . Er zijn extra voorzieningen die bekostigd moeten worden .
NSBS dient bij Bethesda een verzoek in voor een aanvullende financiering van € 11.000 .
Het verzoek wordt goedgekeurd.

 

Project Esther Stichting :
Een aanvraag voor een financiële bijdrage groot € 9.600. Dit bedrag is begroot voor het opknappen van 3 kamers en ook voor de vervanging  van keukenapparatuur .
Opknappen kamers : het plan is om kamers op te knappen , te verbouwen opdat andere patiënten daar tijdelijk kunnen worden opgevangen . Ook mensen die moeten revalideren kunnen van deze kamers gebruik maken .
Met het Staatsziekenhuis (SZF) zijn er afspraken gemaakt om patiënten die niet langer in het ziekenhuis kunnen verblijven en ook niet naar huis kunnen, op te vangen in de gerenoveerde kamers van de ES.
De exploitatie van de 3 kamers dient voor de ES opbrengsten te genereren , die ten goede komen aan de bewoners van de Esther Stichting
Vernieuwing keukenapparatuur : dringend nodig zijn 2 koelkasten en een vrieskast .
Beide voorstellen ( renovatie kamers en vernieuwing keukenapparatuur ) zijn goedgekeurd .

 

Project S.O.G.K.  (Stichting Ontspanningsoord Gehandicapte Kinderen )
Na een intensief overleg met het Suriname-team heeft de directie van het S.O.G.K een offerte ingediend voor het herstellen van de toilettengroep .
Besloten werd dat er een financiële bijdrage  van €5.500 gegeven zal worden voor dit project.

 

Financiën;
De penningmeester heeft het financieel jaarverslag 2019 gemaakt .
BorsboomAccountants & Adviseursas heeft de jaarrekening 2019 opgesteld en de samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening afgegeven .

 

Bestuurmededelingen:

Op 13 april2019 vond de presentatie van het boek  “de Tenen van de leguaan”, verhalen uit de wereld van Surinaamse leprapatiënten,  plaats .
De auteurs van dit boek , H. Menke, T.Pieters , M. Reyme , J. Menke , laten zien hoe archiefonderzoek en analyse vanverhalen en mythen in combinatie met veld-en laboratoriumonderzoek hebben geleid tot verrassende en opmerkelijke inzichten over de ziekte lepra.

 

In de bestuursvergadering van 10 mei 2019 werd de heer Deepak Balak, dermatoloog, benoemd als bestuurslid van de Stichting Bethesda .
De heer Balak heeft een zeer interessante lezing gegeven : “Lepra anno 2019 , nieuwe inzichten in een oude ziekte “ op de bestuursvergadering .

 

In de bestuursvergadering namen wij afscheid van de heer Roy Somaroo.
Ruim 27 jaar heeft hij  in het bestuur van Bethesda gezeten en onnoemelijk veel voor de Stichting gedaan .
De voorzitter memoreert de vele werkzaamheden , de functies maar bovenal de trouw van Roy Somaroo voor Bethesda .

 

Het Dagelijks Bestuur kwam 4 keer in vergadering bijeen .
Er is zeer frequent emailcontact met de overige bestuursleden en het Suriname-team .
De algemene bestuursvergadering werd gehouden op vrijdag 10 mei 2019. 

Bestuursamenstelling:

Voorzitter Dhr. Ir.drs. B. de Graaff     Herbenoemd in 2015
Vice-voorzitter Dhr. J.Zeegelaar      Herbenoemd in 2014
Secretaris Mw. drs. H. Engels-Spong    Herbenoemd in 2015
Penningmeester Dhr. drs. G. Werners Herbenoemd in 2016
Leden Dhr. drs. B. Zielhuis  Herbenoemd in 2014
  Dhr. prof.dr. H. de Vries Herbenoemd in 2015
  Mw. dr. S. Ramdas Herbenoemd in 2017
  Dhr. dr. D. Balak     Herbenoemd in 2019


 Samenstelling Suriname -team :             Mw. mr.  N. del Prado, legal consultant

                                                          Mw. C. Antonius,  consultant

                                                          Dhr. drs. J. Smit, musicoloog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Stichting Bethesda Suriname - Alle Rechten Voorbehouden
RSIN 816092412