2018

Jaarverslag 2018

Doelstelling :

De Stichting Bethesda ondersteunt in Suriname de bestrijding van lepra alsmede de zorg voor

mensen met een handicap, met prioriteit aan hen die als gevolg van lepra gehandicapt zijn.

Het realiseren van het doel, ondersteuning van de bestrijding van lepra, alsmede van de zorg voor mensen met een handicap in Suriname, komt het beste tot uiting in uitgevoerde projecten op divers gebied.

 

In 2018 werden verschillende projectvoorstellen ingediend en uitgevoerd .

Projecten in 2018  

 • Project orthopedisch schoeisel
 • Project Annie Creche
 • Project laboratoriumonderzoek
 • Project S.O.G.K.
 • Project subsidieaanvraag boek publicatie

Project orthopedisch schoeisel

Er zijn 3 financieringsaanvragen ingediend.

Het zijn individuele aanvragen van ex-leprapatienten , die dus niet in de Esther Stichting wonen , maar toch een verzoek voor financiering kunnen indienen .  

Het schoenenbedrijf Kempes & Co te Suriname vervaardigt de orthopedische schoenen   . 

1e Aanvraag voor semi-orthopedische schoenen . 

Schoenen met een afwikkelrol en een ondersteunend voetbed voor de linkervoet zijn nodig . 

Het Sur.team heeft de persoon bezocht , en kwam tot de conclusie dat de voorgeschreven schoenen zijn leed zouden kunnen verzachten waardoor de kwaliteit van zijn leven verhoogd zou worden . 

De aanvraag werd goedgekeurd door Bethesda , gedoneerd werd een bedrag van €340,81 . 

2e Aanvraag : in 2 delen werd deze aanvraag ingediend . 

de eerste financieringsaanvraag betrof de bekostiging van orthopedische schoenen .

Het Sur.team bezocht de aanvrager en constateerde dat de persoon op tuinklompen van kunststof liep; het advies om de dringende behoefte voor orthopedisch schoeisel in te willigen . 

De aanvraag werd goedgekeurd door Bethesda , een bedrag van € 674 werd geschonken . 

Enkele maanden later werd een 2e financieringsaanvraag ontvangen , t.w. verzoek voor aanschaf sandalen . 

Het Sur,team heeft na een bezoek aan de aanvrager het verzoek voorgelegd aan het bestuur van Bethesda . 

De aanvraag werd goedgekeurd en een bedrag van € 195 werd gedoneerd . 

3e Aanvraag : De aanvrager is voor lepra behandeld , genezen verklaard doch heeft daaraan overgehouden doorgezakte voorvoeten , wonden en oedeem benen. 

Voor de financiering van aangepast schoeisel werd een verzoek ingediend bij Bethesda . 

Het financieringsverzoek , € 681,66, werd goedgekeurd. 

 

 • Project Annie Creche

Aanvrager : Stichting Vroege Stimulatie Creche (SVSC) waarvan Annie Creche een dochterorganisatie is .

Annie Creche is een dagcentrum voor gehandicapte kinderen tot 12 jaar .

De zorg houdt in dat de kinderen wordt geleerd veel dingen zelf te doen .

Het Sur.Team bezocht deze instelling en was onder de indruk van de positieve aandacht  en werkwijze. Er wordt professioneel gewerkt , de zorg voor de kinderen in een goede omgeving staat centraal .

Ondersteuning van Bethesda voor een financiele bijdrage werd gevraagd .

Het financieringsverzoek betrof : -schilderen van de buitenzijde van het pand

                                                                -vernissen van de vloeren .

De kosten voor dit project bedragen € 4.103 .

Het project werd goedgekeurd en is inmiddels uitgevoerd .

 

 • Project laboratoriumonderzoek

Aanvrager : Prof. Toine Pieters mede namens dr H. Menke, prof .dr .W. Faber en

 1. P. Ouboter.

Een subsidieaanvraag voor een laboratorium onderzoek naar alternatieve transmissiepaden van Mycobacterium Leprae (ML) in Suriname.

Ondanks een goed georganiseerd lepra-monitorings/preventiesysteem blijft het  aantal nieuwe lepragevallen opmerkelijk en zorgwekkend constant . Lepra lijkt te persisteren in pockets in het binnenland van Suriname. Er zijn indirecte aanwijzigingen dat gordeldieren net als in de VS ook in Suriname dragers van ML zijn en een rol spelen bij het persisteren van lepra in Suriname.

Het voorgenomen laboratoriumonderzoek is bedoeld om aanvullende gegevens over deze alternatieve transmissiebron in Suriname te verzamelen .

Het is een relevant lepra- pilot onderzoek  wat later een groter onderzoek zal kunnen opleveren.

De subsidieaanvraag bedraagt € 7000.

Bethesda besluit als co-financierder  ( 50 % )  dit project goed te keuren .

De Gastmann Wichersstichting is de andere financierder van dit project .

 

 • Project S.O.G.K (Stichting Ontspanningsoord Gehandicapte Kinderen).

Het S.O.G.K bezit een groot terrein ( 2,5 ha) met verschillende gebouwen .

In de dagopvang komen vele pupillen voor een educatieve begeleiding .

Het S.O.G.K heeft met het SurTeam gesprekken gevoerd over diverse bestedingsplannen .

Er is een objectenlijst , een lijst met gewenste uitgaven varërend van aanschaf gereedschap, materialen voor elektra etc.tot en met de omrastering van het terrein .

Er is een bedrag van € 10.000 goedgekeurd met dien verstande  dat het SurTeam samen met de directie van S.O.G.K bekijken zal welke onderdelen van de aanvraag gefinancieerd kunnen worden . Een prioriteitenlijst aankopen voor de besteding van het bedrag .

Definitieve stappen zijn nog niet ondernomen . 

 

 • Project subsidieaanvraag boek publicatie

Aanvrager :dr. Henk Menke .

Een subsidieaanvraag voor het boek “De tenen van de leguaan”  geschreven door Henk Menke, Toine Pieters, Melinda Reyme, Jack Menke.

Het boek gaat over verhalen uit de wereld van Surinaamse leprapatienten, over lepra , over de afschrikwekkende ziekte en een ongrijpbare bacterie .

Stichting Bethesda heeft een donatie van € 5000 gegeven .

 

Archivering

In 2018 heeft mevrouw Cynthia Abrahams, oud bestuurslid Bethesda, contact opgenomen  met het Surinaams Nationaal Archief .

Daaruit voortgekomen is de toezegging van het Surinaams Nationaal Archief om de archiefstukken van Bethesda op te nemen.

Als onderdeel van het archiveringsproces zullen indien mogelijk de stukken worden gedigitaliseerd.

 

Bestuursmededelingen  

De organisatie van Stichting Bethesda Nederland-Suriname is als volgt :

 • Algemeen Bestuur
 • Dagelijks Bestuur
 • Suriname Team

De algemene bestuursvergadering werd gehouden op vrijdag 20 april 2018.

In deze vergadering werd afscheid genomen van het bestuurslid prof.dr. W. Faber .

 

In het Suriname Team werd afscheid genomen van de heren W. Kowsolea en R. Mannes .

2 nieuwe bestuursleden werden geinstalleerd , mevrouw Claire Antonius en de heer John Smit. 

 

Het Dagelijks Bestuur kwam 4 keer in vergadering bijeen en onderhoudt een zeer frequent emailcontact met bestuursleden en het Suriname Team. 

 

Bestuurssamenstelling :

Voorzitter Dhr. ir.drs. B. de Graaf herbenoemd in 2015
Vice-voorzitter Dhr. dr. J. Zeegelaar herbenoemd in 2014
Secretaris Mw. drs. H. Engels-Spong herbenoemd in 2015
Penningmeester Dhr. drs G. Werners herbenoemd in 2016
Leden

Dhr. R. Somaroo
Dhr. drs. B. Zielhuis
Dhr. prof.dr. H. de Vries
Mw. dr. S. Ramdas

herbenoemd in 2017
herbenoemd in 2014
herbenoemd in 2015
herbenoemd in 2017

 
Samenstelling Suriname Team :

Dhr. R. Somaroo, oud stafmedewerker FMO
Mw. N. del Prado, legal consultant
Mw. C. Antonius , consultant
Dhr . drs. J. Smit  , musicoloog

© Stichting Bethesda Suriname - Alle Rechten Voorbehouden
RSIN 816092412