Jaarverslag 2015

Stichting Bethesda Nederland-Suriname

http: //www. bethesdasuriname.nl
Jaarverslag 2015
1. Voorwoord
2. Contact met Suriname
3. Financiering
4. Projecten
5. Bestuursberichten

Voorwoord:
Tot voor kort richtte de Stichting Bethesda zich uitsluitend op de hulp aan leprapatiënten in Suriname. Nu dit aantal afneemt, evenals het aantal ex-patiënten dat lijdt aan fysieke beperking als gevolg van lepra, heeft Bethesda haar doelstelling verbreed tot mensen met een handicap, met prioriteit voor hen die als gevolg van lepra gehandicapt zijn.
De kracht van Bethesda ligt in het signaleren van materiële behoeften van organisaties die werkzaam zijn voor genoemde doelgroepen.
De aandacht richt zich op de financiering van deze materiële zaken; zaken zoals huisvesting,het verschaffen van hulpmiddelen, vervoersmiddelen.

Contact met Suriname:
In Suriname is een team van deskundigen geformeerd, het Suriname –team , dat het aanspreekpunt is voor de lokale organisaties. Het team probeert instellingen te stimuleren om projectvoorstellen in te dienen en kan behulpzaam bij de projectaanvragen.
Cruciaal echter staat het werk dat gedaan wordt om het eenmaal goedgekeurde project te begeleiden en het bestuur in Nederland van rapportage te voorzien.

Enkele bestuursleden zijn regelmatig in Suriname, hetzij voor hun werk of voor een privéverblijf.
In januari 2015 kon de voorzitter met het Suriname-team besprekingen voeren over de opgedane ervaringen met de Leidraad ( hierin staan de criteria waaraan voldaan moet worden voor het indienen van projectaanvragen).
Het bleek voor sommige instellingen moeilijk te zijn financiële gegevens te overleggen.
Om op een andere wijze toch een juist inzicht te krijgen over de financiele verantwoording werd door de voorzitter een aanvullende notitie geschreven waarin andere beoordelingsmethoden zijn opgenomen. ( april 2015).

 

 

Financiering:
De financiering door Bethesda vindt plaats middels schenkingen aan stichtingen , organisaties, instellingen die aan bepaalde voorwaarden voldoen.
Ook wordt in een aantal gevallen gezocht naar een mede-financeerder; een andere organisatie wordt benaderd om een bijdrage te leveren aan de kosten van de projectaanvraag.
Co-financiering maakt het mogelijk grotere projecten te realiseren.

De jaarrekening 2015 van de Stichting Bethesda werd opgesteld door Borsboom Accountants & Adviseurs.

Projecten :
De procedure voor het goedkeuren van een projectvoorstel is dat het Dagelijks bestuur de aanvraag behandelt , een advies uitbrengt en vervolgens de projectaanvraag naar de overige bestuursleden stuurt ter goedkeuring.
1. Project Estherstichting:
Aanvragen voor – 30 kunststof stoelen
- nieuwe airconditioning
- elektraproject 2e fase
- groot onderhoudsproject
- daklekkage keuken
De Stichting Bethesda geeft een donatie voor de stoelen en de airconditioning.

2. Project Mytylschool:
De Stichting Mytylschool Suriname diende een financieringsaanvraag voor het project schilderwerk van het gebouwencomplex.
De informatie van het Suriname –team is positief, een goede organisatie.
Deze aanvraag wordt goedgekeurd.
3. Project Wi Oso:
De Stichting Wi Oso diende een verzoek voor donatie in bij Bethesda. Het project is de renovatie van woningen en schilderwerk.
Wi Oso biedt mensen met een beperking de gelegenheid een opleiding en training on the job volgen . Behalve de werkgekegenheid kunnen de mensen ook op het terrein wonen.
Een aantal van deze woningen moet dringend gerenoveerd worden.
Het Suriname-team bezocht het Centrum, voerde gesprekken met bestuur Wi Oso en was onder de indruk van deze organisatie. Een instelling die er alles aan doet om de zelfredzaamheid van gehandicapten te bevorderen.
Het verzoek wordt goedgekeurd.
4. Projectvoorstel Mr. Huber Stichting
Bethesda ontving een zeer uitgebreide documentatie van deze instelling.
De aanvragen ingediend zijn : 1. een aanvraag voor een bijdrage voor reparatie en
schilderwerk van het hoofdgebouw,
2. een aanvraag voor financiering van de snoezelruimte
voor gehandicapten.
5. Project NSBS ( Nationale Blindenzorg Suriname)
In 2015 werd de aanvraag voor een donatie ingediend. Het betreft de reparatie van het dak hoofdgebouw. Bethesda heeft deze aanvraag goedgekeurd.
6. Project`De epidemiologie van lepra in Suriname van 1950 tot nu`
Het project is afgerond en de eindrapportage vermeldt het volgende :
“Er is beter zicht op de actuele en historische lepra gegevens in Suriname geleverd. Door
beter inzicht in de risicopopulaties zal het opsporen van toekomstige lepra patiënten kunnen verbeteren.”

Bestuursberichten :
Er is een intensief emailcontact tussen het DB, het Suriname-team en de bestuursleden.
Het Dagelijks Bestuur kwam 5 keer in vergadering bijeen.
De algemene bestuursvergadering werd gehouden op 24 juni 2015

In oktober 2015 werd het bericht ontvangen dat de heer O. Jabini is benoemd als directeur van de EstherStichting in Suriname.

Mevrouw Karin Blufpand heeft haar werkzaamheden voor het Suriname-team beëindigd.

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter de heer ir.drs. B. de Graaff
Vice-voorzitter de heer dr. J. Zeegelaar
Secrertaris mw. drs. H.Engels-Spong
Penningmeester de heer drs. G. Werners
Leden de heer drs. R. Somaroo
de heer prof. dr. W. Faber
de heer drs. B. Zielhuis
de heer prof. dr. H. de Vries

Leden van het Suriname team : de heer drs. R. Somaroo, oud-stafmedewerker FMO
de heer W. Kowsolea, oud-financieel stafmedewerker SURALCO
de heer R. Mannes, oud-technisch stafmedewerker SURALCO 

© Stichting Bethesda Suriname - Alle Rechten Voorbehouden
RSIN 816092412