Jaarverslag 2014

De Stichting Bethesda ondersteunt in Suriname  de bestrijding van lepra alsmede de zorg voor mensen met een handicap, met prioriteit aan hen die als gevolg van lepra gehandicapt zijn.

Leidraad
In het afgelopen jaar is er veel aandacht en tijd besteed aan het invoeren/aanbieden  van de Leidraad.
De leidraad vermeldt de criteria voor het indienen van projectvoorstellen.

De werkwijze is als volgt:

 • het Suriname team ( 4 leden) benadert organisaties in Suriname en biedt de leidraad aan. In de leidraad staat beschreven  wat de minimum eisen zijn  waaraan organisaties moeten voldoen en hoe de procedure verloopt.
 • Met een aantal organisaties is er een samenwerking tot stand gekomen en werd een aanvraag voor (co-)financiering bij het bestuur ingediend.
 • Nieuw was de aanvraag voor een persoon. De mogelijkheid om aanvragen voor individuele gevallen te  ondersteunen werd in het DB uitvoerig besproken.   Het DB besloot deze mogelijkheid toe te voegen aan de Leidraad.
 • Voor sommige organisaties bleek het overleggen  van financiële gegevens bezwaarlijk tezijn. Niet altijd beschikken de organisaties over een financieel jaarverslag. Het DB vroeg zich af of het  mogelijk is om op een andere wijze inzicht te krijgen in de financiële verantwoording  van een organisatie.
  De voorzitter stelde een notitie financiele verantwoording instellingen in Suriname op. Het houdt in dat er middels gesprekken met de verantwoordelijke personen van de organisatie, gerichte vragen gesteld zullen worden naar beheer, administratie, geldstromen om zodoende toch inzicht te krijgen of er sprake is van een goede financiële verantwoording.

Projecten

 • De Kennedystichting, een school/internaat voor dove/en slechthorende kinderen  vroeg  een extra financiering aan voor hoorapparaten.
  De behoefte is groter, niet 12 maar 14 hoorapparaten wil men aanschaffen.
  Het bestuur ging accoord met  deze 2e financieringsaanvraag.
 • Beenprothese project
  Dit is een voorbeeld van het ondersteunen van individuele aanvragen. Een financieringsaanvraag voor een beenprothese werd  door Bethesda goedgekeurd.
 • Project “De epidemiologie van lepra in Suriname van 1950 tot nu”
  De doelstelling van dit project ( aanvang 2013) luidde als volgt:
  1. Hoe verliep de incidentie van lepra in Suriname van 1950 tot nu?
  2. Welke factoren  beïnvloeden de dynamiek van de recente MB/PB ratio?
  3. Wat zijn de risicofactoren, risicogebieden en risicogroepen voor lepra in de huidige epidemie?
  Het onderzoek in Suriname werd gedaan door mevrouw K. Sewpersad, dermatologe bij de Dienst Dermatologie.
  In Nederland begeleidde en ondersteunde prof. dr. HJC de Vries , dermatologie AMC,Universiteit van Amsterdam en GGD Amsterdam,  het onderzoek.
  Van oktober 2013 tot april 2014 heeft mevrouw S. Sabajo, student geneeskunde, een statusonderzoek verricht in het kader van de vraagstelling `Welke factoren beïnvloeden de dynamiek van de recente MB/PB ratio`.
  In het onderzoeksproces werden o.a. :
  • historische archieven verzameld
  • data van de dienst dermatologie aangezuiverd, compatibel gemaakt en aangevuld
  • data verzameld om de dynamiek over de jaren in kaart te kunnen brengen
  • overleg gehad met deskundigen (epidemiologen)
  • contact gelegd met Braziliaanse lepra counterparts
  Betekenis voor de leprabestrijding: er is beter zicht op de actuele en historische lepra gegevens in Suriname verkregen. Door beter inzicht in risicopopulaties zal het opsporen van toekomstige leprapatiënten kunnen verbeteren.
 • Schoenenproject
  Een lid van ons Surinameteam, Karin Blufpand, bezocht samen met Debby Kempes-Witkamp de Estherhof. Zij constateerde dat weer 3 nieuwe cliënten blij zijn met hun nieuwe schoenen, andere clienten zijn blij met hun pantoffels of hun gerepareerde schoenen. Er is altijd een behoefte aan goede schoenen.
  Een  verpleegkundige van de Estherhof zal deze behoefte in kaart brengen en wordt gestreefd naar een zo juist mogelijke toewijzing van de schoenen.
  Het bedrijf Kempes & Co biedt :
  • “budget”schoenen; de oude collectie schoenen die door de schoenfabrieken verkocht worden voor een lagere prijs dan de nieuwe collectie.
  • zorgt voor reparatie / nazorg
  • levert verbandschoen
  • orthopedische schoenen.
 • Stichting Mytylschool
  In 2014 ontving Bethesda van de ondervoorzitter van de Stichting Mytylschool te Suriname het verzoek tot ondersteuning /financiering van een project, t.w. schilderwerk gebouwencomplex..
  De aanvraag is in behandeling genomen .

Financiën
Door de penningmeester  is een financieel jaarverslag gemaakt.
De jaarrekening wordt opgesteld door Borsboom Accountants & Adviseurs.

Nalatenschap
In 2014 verzocht  het Steunfonds Humanisme of Bethesda  behulpzaam kon  zijn bij  de behandeling van een legaat voor de EstherStichting. De nalatenschap vermeldde een legaat voor de EstherStichting.
 Aan Bethesda werd gevraagd contact  te leggen met het bestuur van de EstherStichting.
De afwikkeling van deze nalatenschap heeft heel veel tijd gekost. Het duurde lang voordat de officiële stukken , de verklaring van aanvaarding nalatenschap  door de EstherStichting , bij het notariskantoor binnen waren.

Het bestuur van Bethesda spreekt de hoop uit dat  het legaat op een juiste wijze besteed zal worden.
Gedacht word aan het uitvoeren van de 2e fase van het electraproject Estherhof.

Gift voor de Esther Stichting
Het  Dagelijks Bestuur van Bethesda  werd  benaderd door de Leprastichting met het verzoek behulpzaam te zijn bij de overmaking van een gift voor de Esther Stichting.
De Vereniging van Vriendschapsbanden Nederland Suriname heeft aan  de Leprastichting een gift van € 500 geschonken  bestemd voor de vervanging van een koelkast en aanschaf van een trolley om maaltijden rond te brengen bij de Estherstichting.
Het SurinameTeam ziet toe op de juiste besteding van het bedrag conform de bedoeling van de gevers.

Bestuursmededelingen

De bestuurssamenstelling is als volgt:

 Voorzitter de heer ir. drs. B. de Graaff 
 Vice-voorzitter de heer dr. J Zeegelaar
 Secretaris mevr. drs. H. Engels-Spong
 Penningmeester de heer drs. G. Werners
 Leden de heer drs. R. Somaroo
  de heer prof. dr W. Faber
  de heer drs. B. Zielhuis
  de heer prof. dr. H. de Vries

 

In het Suriname team hebben zitting:

de heer R. Somaroo oud-stafmedewerker FMO
de heer W. Kowsolea oud-financieel stafmedewerker Suralco
de heer R. Mannes oud-technisch stafmedewerker Suralco
mevrouw K. Blufpand Bestuursvoorzitter Nat. Stng. Blindenzorg Suriname

 
De algemene bestuursvergadering werd gehouden op 23 mei 2014
Het Dagelijks Bestuur kwam 4 keer in vergadering bijeen.
Er is een intensief emailcontact tussen DB, bestuursleden en het Surinameteam.

© Stichting Bethesda Suriname - Alle Rechten Voorbehouden
RSIN 816092412