Jaarverslag 2013

De doelstelling van de Stichting Bethesda is : “het ondersteunen van de bestrijding van lepra  in Suriname, alsmede van de zorg voor mensen met een handicap aldaar, met prioriteit aan hen die als gevolg van lepra gehandicapt zijn”.

Om deze doelstelling te realiseren voeren wij projecten uit. Projectvoorstellen die vanuit de Surinaamse maatschappij moeten komen.
In 2013 heeft Bethesda onderzoek gedaan naar de vele organisaties die actief zijn op het gebied van verstandelijke en/of lichamelijke beperkingen. Met welke organisaties zou samengewerkt kunnen worden om projecten te realiseren.

Een lid van ons Suriname team heeft oriënterende gesprekken gevoerd met een aantal organisaties. Bethesda ontving  informatie en documentatie van een aantal organisaties .Vervolgens werden de organisaties uitgenodigd projectvoorstellen in te dienen.

Zo kwam o.a. in 2013 de samenwerking tussen de Kennedystichting en Bethesda tot stand.

Werkwijze projectvoorstel
Voor het indienen van projectvoorstellen is een leidraad opgesteld.
In deze leidraad zijn de criteria genoemd voor het indienen van een projectaanvraag., alsmede de te volgen procedure.
In Suriname wordt het projectvoorstel besproken en begeleid door ons Suriname team .
 

Projecten
In 2013 kwam het contact tussen de Kennedystichting en de Stichting Bethesda tot stand. 
Na de kennismakingsgesprekken werd een financieringsaanvraag ingediend  bij Bethesda.
De Kennedystichting, een school/internaat voor dove/ en slechthorende kinderen verzocht een bijdrage voor de aanschaf van een bus.
Het bestuur van Bethesda  heeft de aanvraag , een bedrag € 5.000, goedgekeurd.


Project  `De epidemiologie van lepra in Suriname van 1950 tot nu`
In 2013 werd met dit project begonnen .
De dermatologe, mevr. Karin Sewpersad, is in Suriname bezig met de analyse van de retrospectieve data. De verwachting is dat eind 2013 dit deel  van het project zal  afgerond zijn.
In samenwerking met de gezondheidsassistenten van de Dienst Dermatologie zal zij ook meewerken aan het opzetten van de prospectieve data verzameling. Dit deel van het onderzoek hoopt men in mei 2014 af te ronden.

Schoenenproject
De firma Kempes & Co diende een financieringsaanvraag van € 3.585  in voor het maken van schoenen voor circa 12 bewoners van de Estherhof .  
In de aanvraag werd duidelijk gemaakt dat door 2 verpleegkundige medewerkers van de Estherhof is bepaald welke bewoners wat  nodig hebben.
Het betreft het maken van semi-orthopedische schoenen, herhalingspaar van orthopedische schoenen en  reparatie/ aanpassing  van oude schoenen ten behoeve van de bewoners Estherhof.
De schoenen worden in Suriname geproduceerd.
Deze aanvraag werd goedgekeurd.

Electriciteitsproject:
De rapportage van de financiële afsluiting ontving het bestuur in oktober 2013.
Gerealiseerd is de vernieuwing/vervanging van oude stopcontacten, schakelaars etc. evenals de algehele vernieuwing van de zekeringskasten van het hoofdgebouw.
Wat nog gedaan moet worden is het werk aan de woningen van de Estherhof, ook daar dient de bedrading , stopcontacten etc. vernieuwd te worden.
Bethesda heeft besloten om deze projectfase aan te houden totdat er meer duidelijkheid  is over de toekomst van de Estherstichting. Er is nog steeds geen nieuwe directeur benoemd.

Financiën
Sinds 2007 is  de Stichting Bethesda aangewezen als een  ANBI instelling ( Algemeen Nut Beoogende Instelling).
In november 2013 ontving Bethesda bericht van de belastingdienst dat per 1 januari 2014 nieuwe
voorwaarden gelden voor een ANBI. Vanaf die datum moeten een aantal gegevens op een internetsite gepubliceerd worden.

Bestuursmededelingen

De bestuurssamenstelling is als volgt:

 Voorzitter de heer ir. drs. B. de Graaff 
 Vice-voorzitter de heer dr. J Zeegelaar
 Secretaris mevr. drs. H. Engels-Spong
 Penningmeester de heer drs. G. Werners
 Leden de heer drs. R. Somaroo
  de heer prof. dr W. Faber
  de heer drs. B. Zielhuis
  de heer prof. dr. H. de Vries

 

In het Suriname team hebben zitting:

de heer R. Somaroo oud-stafmedewerker FMO
de heer W. Kowsolea oud-financieel stafmedewerker Suralco
de heer R. Mannes oud-technisch stafmedewerker Suralco
mevrouw K. Blufpand Bestuursvoorzitter Nat. Stng. Blindenzorg Suriname

 


De algemene bestuursvergadering werd gehouden op 17 mei 2013
Het Dagelijks Bestuur kwam 5 keer in vergadering bijeen.
Daarnaast is er een intensief emailcontact tussen de bestuursleden.

Schenking
Enige tijd geleden  bezocht een bestuurslid van LIONS  de Estherhof en gaf aan de toenmalige directeur van ES de toezegging voor een schenking.
Tijdens een bijeenkomst van LIONS ROTTERDAM-WEST , 22 oktober 2013, vond de overdracht van plaats van €1.750  aan Stichting Bethesda. 
Het bedrag is bestemd voor de mede-financiering van  de 2e fase van het elektraproject.

© Stichting Bethesda Suriname - Alle Rechten Voorbehouden
RSIN 816092412