Jaarverslag 2012

Stichting Bethesda Nederland-Suriname

Jaarverslag 2012
De doelstelling van de Stichting Bethesda luidt: “het ondersteunen van de bestrijding van lepra in Suriname, alsmede van de zorg voor mensen met een handicap aldaar, met prioriteit aan hen die als gevolg van lepra gehandicapt zijn”.
Om haar doel te verwezenlijken richt de Stichting zich op het geheel of gedeeltelijk financieren van projecten in Suriname.
Projecten in het kader van lepra:  
Electriciteitsproject:
Het electriciteitssysteem van de Estherhof, zowel van het hoofdgebouw als de woningen,  was sterk verouderd en aan vernieuwing  toe.   De aanvraag  voor vernieuwing en modernisering werd in 2011 door Bethesda goedgekeurd. In 2012 werd met de eerste fase van dit project begonnen, het betreft de vernieuwing van de zekeringskasten, leidingen naar de service-gebouwen, vervanging schakelaars en stopcontacten e.d.
Ons bestuurslid in Suriname, de heer R. Somaroo, volgde het project intensief en rapporteerde tussentijds het bestuur.
Eind augustus 2012 werd naar alle tevredenheid dit project afgerond.

De onderhandelingen, het vinden van co-financierders voor fase 2 zijn nog gaande.

Project : “ De epidemiologie van lepra in Suriname van 1950 tot nu”
Een bijdrage voor dit project werd aangevraagd door prof. dr . H.J.C. de Vries.
De Stichting Bethesda heeft positief gereageerd op deze aanvraag, het betreft een co-financiering. Samen met de Gastmann-Wichers-Stichting  hoopt men  met dit onderzoek een beter beeld te krijgen van het beloop van de lepra-incidentie in Suriname.

Projecten in het kader van Mensen met een Beperking
Stichting Unu Pikin: een instelling die jongeren met verschillende achtergronden (waaronder lichamelijke, visuele of verstandelijke beperking) helpt aan werkervaring.
De Stichting heeft middels een bijdrage  een eerste project gefinancieerd.  Een bijdrage werd gegeven voor het maken van bedrijfs/werkkleding.
Ook dit project is door de heer R. Somaroo  nauwlettend gevolgd  en werd naar alle tevredenheid  in 2012 afgerond.

Nieuwe projecten
De Stichting Bethesda probeert bij het vinden van nieuwe projecten de Surinaamse organisaties enthusiaster te maken. Getracht  word meer projectaanvragen vanuit  Suriname te krijgen.
Om dit te realiseren is het Dagelijks bestuur bezig andere organisaties  te benaderen.

Bestuursmededelingen
De algemene bestuursvergadering werd gehouden op 25 mei 2012

 


De DB vergaderingen werden gehouden op  11 januari         2012
                4 april             2012
              21 september 2012
De DB vergadering van 4 juli 2012  ging helaas niet door. Middels emails tussen de DB leden konden de agendapunten toch besproken worden.
Bestuurssamenstelling:
Voorzitter                        B. de Graaff
Vice-voorzitter                J. Zeegelaar
Secretaris                         H. Engels-Spong
Penningmeester             G. Werners
Leden                                R. Somaroo
   W. Faber
   B. Zielhuis
   H. de Vries


 

 

 

 

 


 

© Stichting Bethesda Suriname - Alle Rechten Voorbehouden
RSIN 816092412