Jaarverslag 2010

Stichting Bethesda Nederland-Suriname


Jaarverslag 2010

Voorgeschiedenis:
In 2007 werd de doelstelling van  Bethesda verbreed en wordt tot de doelgroep niet alleen lepra-patienten gerekend maar ook mensen met een handicap, mensen met  beperkingen  in Suriname.
De intentie om meer activiteiten te ondernemen , meer ondersteuning te kunnen bieden aan deze doelgroep heeft er o.a. toe geleid dat besloten werd een onderzoek te doen naar de hulpvraag van en het hulpaanbod  voor mensen met een beperking.
Er werd contact gelegd met de heer H. Cornielje, verbonden aan het KIT en de Nederlandse Lepra
Stichting om na te gaan in hoeverre een onderzoek naar de behoeften van mensen met een beperking in Suriname uitvoerbaar is.
In het kader van de onderzoeksplannen  werd begin maart een workshop georganiseerd  om met andere organisaties dit vraagstuk te bespreken.
Maartje van der Slikke  (VU-afstudeerder) werd aangesteld om in Suriname onderzoek te doen; prof.dr.  Jack Menke zal haar begeleiden evenals Rachida Norden. 

Verslag onderzoek 2010

De Stichting Bethesda en de Leprastichting hebben in 2010 een onderzoek laten doen  “A gap analysis: do rehabilitation services meet the needs of disabled people in urban Surinam .”
Dit  onderzoek werd gedaan door Maartje van der Slikke in het kader van haar Master onderzoek( VU-Nederland) en Rachida Norden, als onderzoekster verbonden aan het Institute for Graduate Studies &Research (Suriname).
Maartje had als doelgroep
Uit het onderzoek kwam naar voren dat er een groot gat is tussen vraag en aanbod wat betreft diensten die aan mensen met een beperking worden geboden. Men is veelal niet op de hoogte van het aanbod.
Eveneens is gebleken  dat veel   organisaties die diensten en produkten aanbieden niet goed samenwerken waardoor maar een kleine groep mensen wordt bereikt. Onwetendheid  speelt een belangrijke rol.

Bespreking onderzoeksresultaten
Op 4 november 2010 werd er een workshop georganiseerd door Bethesda en de Leprastichting om de onderzoeksresultaten te bespreken .
De deelnemende organisaties suggereerden diverse oplossingen/ ideeën voor het opzetten van een gezamenlijk project om vooral de bewustwording, het informeren( met b.v.de inzet van media ) te verbeteren.


Overige projecten in 2010:
• Keukenproject
• Schoenenproject
• Voorlichtingsproject

Keukenproject:
De officiële overdracht van de nieuwe keuken voor de Estherhof vond plaats op 8 januari 2010  in aanwezigheid van de onderdirecteur ministerie Sociale Zaken, 3 bestuursleden van Bethesda, bewoner en  personeel Estherhof.
Een natuurstenenplaat met daarop vermeld de namen van de 3 sponsors  werd onthuld. De sponsors zijn: Stichting Saint Lazare the Netherlands (SLSL), de Nederlands Lepra Stichting (NLS) en de Stichting Bethesda.
Er rest nog het installeren van een afzuigkap en dan staat een goed geoutilleerde keuken ter beschikking van de Estherhof.

Schoenenproject
In 2010 kwam bij het Dagelijks Bestuur van Bethesda het verzoek binnen om een financiële bijdrage te leveren aan het schoenenproject van de firma Wittenkamp en Broos .
Het plan van Debby Wittenkamp betreft de levering van orthopedische schoenen aan een aantal ex-lepra patiënten.  Eerder werd door de NLS een schoenenproject gesubsidieerd, doch voor  de navraag van schoenen werd een beroep gedaan op Bethesda
In de bestuursvergadering van Bethesda werd deze aanvraag besproken en besloten  een eenmalige subsidie te verlenen.
Bethesda voelt zich  betrokken bij een goede voorgang van het schoenenproject met dien verstande dat een aantal punten  aandacht vragen , o.a. het streven naar een duurzame samenwerking met de lokale gezondheidszorg. 

Voorlichtingsproject:
 De voortgang van dit project gaat langzaam. In 2010 werd er contact gelegd met de directeur van SORTS ( Foundation for development through radio & television in Suriname)  om na te gaan of de door hun gemaakte documentaire bruikbaar is voor ons project. Ook andere mediaproducenten zijn benaderd. Het gaat om goede voorlichting aan huisartsen en bevolking; wat is de meest effectieve benadering, langs welke kanalen  bereik je het meest.

Bestuur:
In 2010 is de samenstelling van het bestuur hetzelfde gebleven,
Volgens het rooster van aftreden trad het bestuurslid Prof. Dr. W. Faber af en werd tijdens de bestuursvergadering (mei 2010) voor een volgende termijn herbenoemd.

De DB vergaderingen werden gehouden op 29-01-2010
             30-03-2010
             23-06-2010
             13-10-2010
Bestuursvertegenwoordiging: deelname aan het Suriname Overleg  op 3 juni 2010

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:
Ir. Drs. L.E. de Graaff   voorzitter
Dr. J Zeegelaar     vice-voorzitter
Drs. G. Werners    penningmeester
Mevr. Drs. H. Engels-Spong  secretaris
Prof. dr.W Faber
Drs. R. Somaroo
Prof. dr H.J. de Vries
Drs. B. Zielhuis
  

 


 

© Stichting Bethesda Suriname - Alle Rechten Voorbehouden
RSIN 816092412