2021

Financieel Verslag 2021

Stichting Bethesda Nederland-Suriname – Financieel Verslag 2021 en Begroting 2022

 1. Resultaat en Beleggingsklimaat

 

Resultaat 2021:

De project uitgaven bedroegen in 2021 EUR 25.536, het dubbele van het historisch jaarlijks gemiddelde sinds 2003. De winst van EUR 71.431 is te danken aan een positief beleggingsrendement van 15%. Het eigen vermogen steeg met 11% naar EUR 750.517.

De interne kosten bedroegen EUR 1.668, waarvan 83% voor de jaarvergadering en samenstelling van de jaarrekening.

 

Beleggingsklimaat 2021 en 2022:

De in 2021 zeer snel herstelde wereld economie en de stimulerende Centrale Banken zorgden voor een positief beleggingssentiment en stijgende aandelen koersen in 2021. In het 4e kwartaal van 2021 werd duidelijk dat de hogere inflatie niet tijdelijk was en kregen Centrale Banken meer oog voor het voorkomen van oververhitting. Reële rentes begonnen licht op te lopen en het Covid virus leefde weer op, echter bleef het beleggingssentiment lang positief. Begin 2022 leidde de oorlog in Oekraïne en daaropvolgende Westerse sancties, de stijgende energie prijzen, de toegenomen logistieke problemen door Covid lockdowns in China, de oplopende inflatie, de verkrapping van Centrale Banken, de stijging van reële rentes en vooral de toegenomen angst voor een recessie tot een kentering in het beleggers sentiment. Zowel aandelen als obligatie koersen daalden fors. De daling van de MSCI All-Country World Index vanaf de top bedroeg ~22%, van obligaties ca. 10%. In cryptovaluta, die geen deel uitmaakt van Bethesda’s beleggingsportefeuille, was sprake van een bloedbad.

Het is duidelijk dat de economische groei in 2022 lager gaat uitvallen dan verwacht aan het begin van het jaar. Het betekent echter niet dat we met een recessie te maken zullen krijgen. Economen voorspellen altijd meer recessies dan zich daadwerkelijk voordoen. De aandelenmarkt lijkt op dit moment o.b.v. historische waarderingen te veel pessimisme in te prijzen. Het is onmogelijk om in een periode waarin het beursklimaat zo slecht is precies te bepalen wanneer de financiële markten gaan herstellen. Wat de geschiedenis ons echter heeft geleerd, is dat de zon uiteindelijk altijd weer opkomt. Er is dus nog steeds een kans dat binnen een jaar herstel op de beurzen intreedt.

 

Uitgaven 2021 Stichting Bethesda

 

Datum

Omschrijving

Interne Uitgaven

Project Uitgaven1

Uitgaven 2021

4-3

Kosten website TTI Systems

144

 

18-3

Stichting Betheljada - Rolstoelbus

 

10.154

18-6

Esther Stichting – Keuken apparatuur

 

2.461

21-6

Esther Stichting – Orthopedische Schoenen

 

4.099

4-8

Kosten Kamer van Koophandel

65

 

22-8

Drankjes bestuursvergaderingen 2017 en 20192

99

 

23-9

Kosten ontwerp logo en briefpapier - Randy Slagveer

75

 

24-9

Bestuursvergadering huur en diner Thuis aan de Amstel3

585

 

31-10

Accountant Borsboom 

799

 

1-11

Stichting Betheljada – Respijtzorg

 

8.020

26-11

Esther Stichting – Keuken apparatuur

 

881

 

 

 

 

Totaal Uitgaven

 

1.668

25.615

1Project uitgaven inclusief bank kosten (overmaking naar Suriname)

2Betaling drankjes is voorgeschoten door de penningmeester en verrekend op 22-8-22

3Betaling restaurant “Thuis aan de Amstel” is voorgeschoten door de penningmeester en verrekend op 18-5-22

 

Projecten in 2021 (Besteding bijdragen conform doelstelling)

1. Stichting Betheljada – Rolstoelbus (EUR 10.154)

2. Esther Stichting – Keuken apparatuur (EUR 2.461)

3. Esther Stichting – Orthopedische Schoenen (EUR 4.099)

4. Stichting Betheljada – Respijtzorg (EUR 8.020)

5. Esther Stichting – Keuken apparatuur (EUR 881)

 

Interne kosten

De interne kosten bedroegen in 2021 EUR 1.668, 6% van de totale uitgaven, ruim binnen de Goede Doelen norm.

 2. Samenstelling Beleggingsportefeuille

 

Beleggingscategorie

31-12-21

 

31-12-20

 

31-12-19

 

31-12-18

 

 

 

 

 

%

 

%

 

%

Aandelen

Obligaties

Alternatieve beleggingen

Liquide middelen

443.024

225.576

9.154

76.043

59

30

1

10

392.927

223.546

5.431

60.589

58

33

1

9

362.094

224.727

9.178

83.632

53

33

1

12

322.551

195.249

5.653

84.477

53

32

9

14

Totaal

753.797

100

682.493

100

679.631

100

607.929

100

 

De portefeuille heeft een matig-offensief risicoprofiel.

 

  • Financiën 2003-2021

Jaar

Eigen Vermogen

Beleggings Resultaat

Project Uitgaven

Bijdragen Derden

Interne Kosten

Resultaat

2003

549.179

23.183

8.517

5450

2.534

17.208

2004

564.434

29.528

12.200

0

1.994

15.255

2005

576.276

31.221

13.170

0

3.546

11.842

2006

578.482

18.251

13.460

0

2.585

2.206

2007

571.645

11.080

12.000

0

5.917

-6.837

2008

475.303

-91.204

0

0

3.370

-96.342

2009

468.151

73.864

11.927

37480

1.663

5.641

2010

527.908

19.561

12.903

0

2.439

4.219

2011

521.280

-12.051

0

0

2.194

-15.883

2012

572.140

62.254

9.500

1000

1.894

50.860

2013

601.769

39.080

8.000

1750

1.451

29.629

2014

621.592

33.456

11.358

0

2.275

19.823

2015

611.056

20.081

28.974

500

1.643

-10.536

2016

608.755

11.636

12.257

0

1.680

-2.301

2017

636.898

41.589

12.659

0

1.367

27.563

2018

600.149

-22.160

13.128

0

1.709

-36.169

2019

670.708

90.480

17.257

0

1.867

70.559

2020

679.086

33.816

23.032

0

1.487

8.378

2021

750.517

99.039

25.536

0

1.668

71.431

Gemiddeld

per jaar

588.700

26.984

12.941

2.431

2.278

8.766

1Technische inspectie milieuverontreiniging in tuin woning voormalig eigendom van de Stichting

 

In de periode 2003-2021 doneerde Stichting Bethesda in totaal EUR 258.819 aan projecten in en/of gerelateerd aan Suriname.

3. Begroting 2021

 

Begroting 2022

Begroting

2021

Definitief 2021

Definitief 2020

Definitief  2019

Definitief 2018

Definitief 2017

Financiële baten

 

Belegd vermogen 1-1-211:

Verwacht rendement: -15%

 

Gerealiseerd rendement

 

Som der baten

 

 

694.159

(104.124)

 

 

 

(104.124)

 

 

639.223

28.765

 

 

 

28.765

 

 

639.223

 

 

98.015

 

98.015

 

 

608.389

 

 

32.897

 

32.897

 

 

523.452

 

 

89.683

 

89.683

 

 

 

 

 

(22.160)

 

(22.160)

 

 

 

 

 

41.589

 

41.589

Financiële lasten

Secretariaatskosten2

Bestuurskosten3

Algemene kosten4

 

Totaal interne kosten

 

Projecten

 

Bijzonder Bate

 

Som der lasten

 

150

900

900

 

1.950

 

30.000

 

 

 

31.950

 

150

900

900

 

1.950

 

30.000

 

 

 

31.950

 

219

585

864

 

1.668

 

25.536

 

6205

 

144

592

751

 

1.487

 

23.032

 

 

 

24.519

 

244

872

751

 

1.867

 

17.257

 

 

 

19.124

 

165

778

766

 

1.709

 

13.128

 

(828)

 

14.837

 

126

549

692

 

1.367

 

12.659

 

 

 

14.026

 

Resultaat

 

(136.074)

 

(3.185)

 

71.431

 

8.378

 

70.559

 

(36.169)

 

27.563

1 Liquide middelen worden vanaf 2020 niet meegenomen in berekening van verwacht rendement. Spaarrente is 0%

2 Secretariaatskosten: Website, telefoon & porti

3 Bestuurskosten: Zaalhuur, diner algemene vergadering, drank, reiskosten

4 Algemene kosten: Accountant + KvK

5 Vrijval factuur Colour Kitchen

 

De begroting 2022 gaat uit van een bruto rendement van -/- 15% (-/- EUR 104.124), fors lager dan voorgaande jaren. De negatieve verwachting wordt veroorzaakt door de sterke daling van aandelen- en obligatie koersen in de periode januari-juni 2022 en de onzekere vooruitzichten voor de rest van het jaar. Het vermogen van de Stichting bedraagt thans ~EUR 684.000, een daling van ca. 9% sinds eind 2021. Het verwachte negatieve beleggingsresultaat van de Stichting in 2022 zal leiden tot een daling van het eigen vermogen. Door de goede beleggingsresultaten in de periode 2009-2021 (totaal EUR 490.645) ligt het eigen vermogen van de Stichting nu op een veel hoger niveau dan het historisch gemiddelde. In maart 2022 is een deel van de aandelen portefeuille verkocht i.v.m. de negatieve vooruitzichten. De liquiditeitspositie is daardoor versterkt (thans ~EUR 104.000 op de bankrekening). In 2022 is EUR 30.000 begroot voor projecten.

 Klik hier voor de jaarrekening van 2021.

 

Guus Werners, Penningmeester Stichting Bethesda

Amsterdam, 6 juni 2022

 

[1] ABNAMRO Vermogensverdeling bij matig offensief risicoprofiel: Aandelen:55%, Obligaties:35%, Liquiditeiten:10%

© Stichting Bethesda Suriname - Alle Rechten Voorbehouden
RSIN 816092412