2020

Financieel Verslag 2020

Stichting Bethesda Nederland-Suriname – Financieel Verslag 2020 en Begroting 2021

I. Resultaat en Beleggingsklimaat


Resultaat 2020:
In 2020 werd een bescheiden winst van EUR 8.378 behaald. Het eigen vermogen steeg met 1%
naar EUR 679.086. De beleggingsportefeuille realiseerde een positief rendement van 5.0%. Aan
projecten werd EUR 23.032 besteed, 88% boven het jaargemiddelde in de afgelopen 17 jaar. De
interne kosten daalden met 20% t.o.v. 2019, naar EUR 1.487, waarbij 90% werd besteed aan de
jaarvergadering van het bestuur en de samenstelling van de jaarrekening door de accountant.


Beleggingsklimaat 2020 en 2021:
De aandelen beurzen startten 2020 goed. Half februari bereikte de AEX een hoogtepunt, op 625
punten. Door de Covid-19 crisis dook de AEX met 35% omlaag en werd op 18 maart een
dieptepunt bereikt, op 404 punten. Het eerste kwartaal 2020 eindigde historisch slecht, voor zowel
aandelen als obligaties. Covid-19 maakte een einde aan één van de langste economische cycli uit
de geschiedenis. Door grote steunmaatregelen van overheden en centrale banken, in combinatie
met het onder controle komen van Covid-19, trad in het tweede kwartaal herstel op, maar voor de
meeste beurzen niet tot pre-Covid-19 niveau’s. In de tweede helft van het jaar zette het herstel
door. Lage aandelenposities, grote liquiditeitsinjecties en lage rentes op obligaties hebben gezorgd
voor een sterkt prijsopdrijvend effect op de aandelenbeurzen.
Meer en meer is het beleid van Centrale Banken en overheden gericht op maximale
werkgelegenheid en niet op het beheersen van inflatie. Dit zorgt ervoor dat de rente laag blijft met
als doel de economie te stimuleren. Bovendien blijven schuldenbergen door de extreem lage rente
beheersbaar.
Het beursjaar 2020 kreeg een passend slot. Een week na de Amerikaanse presidentsverkiezingen
van begin november, werden de buitengewoon goede testresultaten van de eerste coronavaccins
bekend gemaakt. Dit nieuws zette een lange eindejaarsrally in gang. Bovendien bereikten op
kerstavond het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie op de valreep overeenstemming over
een handelsakkoord. Na bijna vijf jaar waarin de Britten en de Europeanen met de koppen
tegenover elkaar hebben gestaan, heeft gezond verstand gelukkig de doorslag gegeven. De Brexit
is lange tijd een negatieve factor geweest voor beleggers. Het crisis jaar 2020 eindigde met
positieve rendementen.
Na de recessie van 2020 heeft de wereld economie zich snel hersteld en is in 2021 sprake van
sterke reële groei. De koersen op aandelenbeurzen in Europa en de V.S. zijn in 2021 fors
gestegen, door de toegenomen risicobereidheid onder beleggers en het continuerende expansief
beleid van Centrale Banken en overheden.
Vooruitzichten tweede helft 2021: Het aantal beleggers met een zeer positieve mening op
aandelen zit dicht bij het hoogste punt ooit. Momenten van grote euforie worden meestal gevolgd
worden door kwartalen met lagere rendementen van aandelen. Als het verwachte rendement lager
is, wordt de belegger minder beloond om risico te nemen. Langer stimulerende Centrale Banken
en overheden (bijvoorbeeld investeringen in infrastructuur en energietransitie) hebben naar alle
waarschijnlijkheid een opwaarts effect op de prijzen. De verwachting is dat de wereldeconomie de
komende tijd iets langzamer maar bovengemiddeld blijft groeien, waarbij inflatie langer hoog blijft.
Het IMF verwacht een groei van 6% van de wereldeconomie in 2021 en 4,9% in 2022. Met de tijd
zal de markt meer oog krijgen voor hogere inflatie wat uiteindelijk uit kan monden in hogere rentes.
Dit zou een einde kunnen markeren aan de zeer lage rendementen op defensief belegd vermogen,
zoals spaarrekeningen, obligaties en andere vastrentende waarden, en een einde aan stijgende
aandelen beurzen.

 Uitgaven 2020 Stichting Bethesda

Datum Omschrijving Interne Uitgaven Project Uitgaven
Uitgaven 2020
4-feb Mediacampagne Lepra   529
24-mrt TTI Systems (website stichting Bethesda) 144  
29-9 en 5-10 Keukenapparatuur Esther Stichting   1.858
29-sep Renovatie Toiletgroep SOGK (resterend bedrag)   645
6-okt Kennedy Stichting Renovatie Complex   10.000
3-nov Algemene Bestuursvergadering en Diner Thuis a/d Amstel 591  
3-nov Accountant Borsboom (samenstelling jaarrekening)1 788  
3-nov Huber Stichting – Gebouw jongvolwassenen met beperking   10.000
Totaal Uitgaven   1.523 23.032

In de Resultatenrekening 2020 is EUR 752 gereserveerd voor kosten accountant, terwijl EUR 788 is betaald voor opmaak jaarrekening 2019


Projecten in 2020 (Besteding bijdragen conform doelstelling)
1. Mediacampagne Lepra Stichting Onderzoeksproject Suriname (EUR 529)
2. Esther Stichting – Keukenapparatuur (EUR 1.858)
3. Stichting Ontspanningsoord voor Gehandicapte Kinderen – Renovatie Toiletgroep (EUR 645)
4. Kennedy Stichting - Renovatie Complex (EUR 10.000)
5. Huber Stichting - Gebouw Jongvolwassenen met een beperking (EUR 10.000)


Interne kosten
De interne kosten bedroegen in 2020 EUR 1.523, 6% van de totale uitgaven, ruim binnen de
Goede Doelen norm 25%.

 II. Samenstelling Beleggingsportefeuille

Beleggingscategorie 31-12-2020   31-12-2019   31-12-2018   31-12-2017  
    %   %   % EUR %
Aandelen 392.927 58 362.094 53 322.551 53 366.170 57
Obligaties 223.546 33 224.727 33 195.249 32 177.929 28
Alternatieve beleggingen 5.431 8 9.178 1 5.653 9 5.359 1
Liquide middelen 60.589 9 83.632 12 84.477 14 89.320 14
Totaal 682.493 100 679.631 100 607.929 100 638.778 100

 De portefeuille heeft een matig-offensief risicoprofiel1.III. Financiën 2003-2020

Jaar Eigen Vermogen Beleggings Resultaat Project Uitgaven Bijdragen Derden Interne Kosten Resultaat
2003 549.179 23.183 8.517 5450 2.534 17.208
2004 564.434 29.528 12.200 0 1.994 15.255
2005 576.276 31.221 13.170 0 3.546 11.842
2006 578.482 18.251 13.460 0 2.585 2.206
2007 571.645 11.080 12.000 0 5.917 -6.837
2008 475.303 -91.204 0 0 3.370 -96.342
2009 468.151 73.864 11.927 37480 1.663 5.641
2010 527.908 19.561 12.903 0 2.439 4.219
2011 521.280 -12.051 0 0 2.194 -15.883
       
             
1  ABNAMRO Vermogensverdeling bij matig offensief risicoprofiel: Aandelen:55%, Obligaties:35%, Liquiditeiten:10%
             
2012 572.140 62.254 9.500 1000 1.894 50.860
2013 601.769 39.080 8.000 1750 1.451 29.629
2014 621.592 33.456 11.358 0 2.275 19.823
2015 611.056 20.081 28.974 500 1.643 -10.536
2016 608.755 11.636 12.257 0 1.680 -2.301
2017 636.898 41.589 12.659 0 1.367 27.563
2018 600.149 -22.160 13.128 0 1.709 -36.169
2019 670.708 90.480 17.257 0 1.867 70.559
2020 679.086 33.816 23.032 0 1.487 8.378
Gemiddeld 579.710 22.981 12.241 2.566 2.312 5.284
per jaar
1Technische inspectie milieuverontreiniging in tuin woning voormalig eigendom van de Stichting

In de periode 2003-2020 doneerde Stichting Bethesda in totaal EUR 220.342 aan projecten in en/of gerelateerd aan Suriname.

IV. Begroting 2021

  Begroting Begroting Definitief Definitief Definitief Definitief Definitief Definitief
2021 2020 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Financiële baten                
Belegd vermogen 1-1-211: 639.223 608.389 608.389 523.452        
Verwacht rendement: 4,5% 28.765 27.378
Gerealiseerd rendement     32.897 89.683 -22.160 41.589 11.636 20.081
Som der baten 28.765 27.378 32.897 89.683 -22.160 41.589 11.636 20.081
Financiële lasten                
Secretariaatskosten2 150 150 144 244 165 126 171 123
Bestuurskosten3 900 900 592 872 778 549 585 559
Algemene kosten4 900 900 751 751 766 692 924 961
Totaal interne kosten 1.950 1.950 1.487 1.867 1.709 1.367 1.680 1.643
Projecten 30.000 30.000 23.032 17.257 13.128 12.659 12.257 28.974
Bijzonder Bate         -828      
Som der lasten 31.950 31.950 24.519 19.124 14.837 14.026 13.937 30.617
                 
Resultaat -3.185 -4.572 8.378 70.559 -36.169 27.563 -2.301 -10.536

1 Liquide middelen worden vanaf 2020 niet meegenomen in berekening van verwacht rendement. Spaarrente is 0%
2 Secretariaatskosten: Website, telefoon & porti
3 Bestuurskosten: Zaalhuur, diner algemene vergadering, drank, reiskosten
4 Algemene kosten: Accountant


De begroting 2021 gaat uit van een bruto rendement van 4,5%, vergelijkbaar met het verwacht
rendement in voorgaande begrotingen. In 2021 is EUR 30.000 begroot voor projecten.
De verwachting is dat een hoger rendement zal worden behaald in 2021. Het resultaat in de
periode 1-1-21 t/m 12-09-21 bedraagt EUR 86.810, dankzij koersstijgingen van de aandelen
portefeuille. De vooruitzichten voor het resterende jaar 2021 zijn neutraal. Het eigen vermogen van
de Stichting ligt op een historisch hoog niveau, door de goede beleggingsresultaten in de
afgelopen jaren.


Guus Werners, Penningmeester Stichting Bethesda
Amsterdam, 12 September 202

© Stichting Bethesda Suriname - Alle Rechten Voorbehouden
RSIN 816092412