2018

Financieel jaarverslag 2018

Stichting Bethesda Nederland-Suriname – Financieel Verslag 2018 en Begroting 2019

 

  1. Resultaat en Beleggingsklimaat

 

Resultaat 2018: Het verlies in 2018 van EUR 36.169 is veroorzaakt door negatieve beleggingsresulaten van zowel aandelen (-/- EUR 14.529) als obligaties (-/- EUR 11.011). Het eigen vermogen daalde met 5,6% tot EUR 600.149. De totale beleggingsportefeuille van Stichting Bethesda  realiseerde een negatief rendement van 3%.

Stichting Bethesda besteedde in 2018 EUR 13.128 aan projecten conform de doelstelling, 17% boven het jaarlijks gemiddelde in de periode 2003-2018 (EUR 11.253). Er is wederom minder besteed dan begroot, door een gebrek aan goede projecten. De interne kosten stegen licht, naar EUR 1.709, waarvan 85% aan de jaarvergadering en de accountant. Het kostenbewustzijn van alle bestuursleden is onverminderd hoog.

In de periode 2003-2018 doneerde Stichting Bethesda in totaal EUR 180.053 aan projecten in en/of gerelateerd aan Suriname. In dezelfde periode steeg het eigen vermogen met EUR 50.970.

 

Beleggingsklimaat 2018 en 2019:

Het beursjaar 2018 begon positief. Koersen zaten al sinds 2016 in de lift, door de sterke economische groei in 2017 en 2018 leek eveneens positief te worden. In de V.S. werden belastingen verlaagd. Het opkoopprogramma van de Europese Centrale Bank (ECB) zorgde voor extra liquiditeit, met een opstuwend effect op de aandelenmarkten. Tech-aandelen, zoals Apple en Amazon, bereikten nieuwe record hoogtes. Gaandeweg het jaar groeide de onzekerheid. De handelsoorlog tussen de V.S. en China verhevigde, de nieuwe populistische Italiaanse regering kwam in conflict met de EU over begrotingsregels, de onzekerheid rond Brexit groeide, de Amerikaanse centrale  bank (Fed) verhoogde de rente om inflatie tegen te gaan en de Europese Centrale Bank (ECB) kondigde aan te stoppen met het opkoopprogramma van staatsobligaties. Aandelenbeurzen daalden wereldwijd sterk in het 4e kwartaal van 2018 en de rente steeg, waardoor de waarde van obligaties eveneens daalde.

Door groeiende onzekerheid en pessimisme stapten veel beleggers uit en daalde de liquiditeit. Het kalenderjaar 2018 eindigde als één van de slechtste beleggingsjaren in de geschiedenis. Meer dan 90% van alle wereldwijde beleggingen realiseerde een negatief rendement. De S&P 500 index daalde alleen in December 2018 met 10%, de grootste decemberdaling sinds 1931. De AEX sloot af met een negatief rendement van 10,4% in 2018.

In januari 2019 trad herstel in. Het sentiment draaide door onder meer de aangekondigde pauze van renteverhogingen in de V.S., herstel van de olieprijs en afnemende spanningen tussen de V.S. en China. Bovendien was veel slecht nieuws reeds verwerkt in de aandelenkoersen eind 2018. Markten zijn daardoor beter bestand tegen teleurstellingen. Aandelenkoersen reageren in de eerste 4 maanden van 2019 voornamelijk positief op de publicatie van bedrijfsresultaten. Zorgen zijn er vooral in emerging markets, zoals Turkije, Rusland, Oekraïne, Zuid Afrika en Argentinië. De directe exposure van de beleggingsportefeuille voor emerging markets is beperkt.

De beleggingsportefeuille steeg in de eerste 4 maanden van 2019 met EUR 56.797 tot EUR 657.884.

Het realiseren van een goed rendement op defensief belegd vermogen, zoals spaarrekeningen, obligaties en andere vastrentende waarden, blijft moeilijk door de aanhoudend lage rentes in ontwikkelde markten. Op aandelen kunnen wel goede rendementen worden gerealiseerd, maar de volatiliteit blijft hoog.


 

  1. Uitgaven 2018 Stichting Bethesda

 

Datum

Omschrijving

Interne Uitgaven

Project Uitgaven

Uitgaven 2018

10-01-18

Drankjes Bastion Hotel – Vergadering Dagelijks Bestuur

12

 

7-01-18

Drankjes Bastion Hotel – Vergadering Dagelijks Bestuur

12

 

14-03-18

Afscheidskado Williem Faber - Boek Surinaams Verhaal

45

 

26-03-18

TTI Systems (website stichting Bethesda)

126

 

3-06-18

Boerderij Langerlust (vergadering en diner Alg Bestuur)

684

 

3-06-18

Administratiekosten Secretaris Helen Engels Spong

39

 

3-06-18

Accountantskantoor Borsboom (opmaak jaarrekening)

766

 

20-08-18

Annie Creche (renovatie gebouw)

 

4.586

20-08-18

Lepra Onderzoeksproject Suriname

 

2.071

23-08-18

Orthopedische Schoenen dhr. Paulus

 

674

5-09-18

Drankjes Bastion Hotel – Vergadering Dagelijks Bestuur

17

 

5-09-18

Wisselkoers verschillen Project Annie Creche

 

215

19-09-18

Overschot Project Annie Creche

 

-/- 99

15-10-18

Orthopedische Schoenen dhr. de Bekker

 

682

7-12-18

Drankjes Bastion Hotel - Vergadering Dagelijks Bestuur

9

 

4-01-19

Boek Lepra, Henk Menke (druk, distributie, presentatie)

 

5.000

Totaal Uitgaven

 

1.709

13.128

 

 

Projecten in 2018 (Besteding bijdragen conform doelstelling)

  • Annie Crèche. Renovatie gebouw, totaal EUR 4,702
  • Lepra Onderzoeksproject Suriname, totaal EUR 2.071
  • Orthopedische Schonen dhr. Paulus en dhr. De Bekker, totaal EUR 1.356
  • Boek Lepra, Henk Menke, totaal EUR 5.000

 

 

Interne kosten

De interne kosten stegen in 2018 met 8% naar EUR 1.709, door hogere kosten van de vergadering van het Algemeen Bestuur. Interne kosten bedroegen in 2018 11% van de totale kosten, ruim binnen de Goede Doelen norm 25%.

 

 

  • Samenstelling Beleggingsportefeuille

 

Beleggingscategorie

 

31-12-18

 

31-12-17

 

31-12-16

 

 

%

 

%

EUR

%

EUR

%

Aandelen

Obligaties

Onroerend Goed

Alternatieve beleggingen

Liquide middelen

10-50

20-70

 

0-20

0-70

322.551

195.249

 

5.653

84.477

53

32

 

9

14

366.170

177.929

 

5.359

89.320

57

28

 

1

14

312.587

192.833

 

6.078

102.704

51

31

 

1

17

Totaal

 

607.929

100

638.778

100

614.202

100

 

 

 

  1. Financiën 2003-2018

Jaar

Eigen Vermogen

Beleggings Resultaat

Projecten Bijdrage Bethesda

Projecten Bijdrage Derden

Interne Kosten

Kosten Woning

Resultaat

2003

549.179

23.183

8.517

5450

2.534

374

17.208

2004

564.434

29.528

12.200

0

1.994

79

15.255

2005

576.276

31.221

13.170

0

3.546

2.663

11.842

2006

578.482

18.251

13.460

0

2.585

0

2.206

2007

571.645

11.080

12.000

0

5.917

0

-6.837

2008

475.303

-91.204

0

0

3.370

1.768

-96.342

2009

468.151

73.864

11.927

37480

1.663

2.633

5.641

2010

527.908

19.561

12.903

0

2.439

0

4.219

2011

521.280

-12.051

0

0

2.194

1.638

-15.883

2012

572.140

62.254

9.500

1000

1.894

0

50.860

2013

601.769

39.080

8.000

1750

1.451

0

29.629

2014

621.592

33.456

11.358

0

2.275

0

19.823

2015

611.056

20.081

28.974

500

1.643

0

-10.536

2016

608.755

11.636

12.257

0

1.680

0

-2.301

2017

636.898

41.589

12.659

0

1.367

0

27.563

2018

600.149

-22.160

13.128

0

1.709

0

-36.169

Gemiddeld

per jaar

567.811

18.086

11.253

2.886

2.391

572

1.011

 

 


  1. Begroting 2018

 

Begroting 2019

Begroting 2018

Definitief 2018

Definitief 2017

Definitief 2016

Definitief 2015

Definitief 2014

Definitief 2013

Financiële baten

 

Belegd vermogen 1-1-17:

Verwacht rendement 4,5%

 

Gerealiseerd rendement

 

Som der baten

 

 

607.929

27.357

 

 

 

27.357

 

 

638.778

28.745

 

 

 

28.745

 

 

 

 

 

(22.160)

 

(22.160)

 

 

 

 

 

41.589

 

41.589

 

 

 

 

 

11.636

 

11.636

 

 

 

 

 

20.081

 

20.081

 

 

 

 

 

33.456

 

33.456

 

 

 

 

 

39.080

 

38.765

Financiële lasten

Secretariaatskosten*

Bestuurskosten**

Algemene kosten***

 

Totaal interne kosten

 

Projecten

 

Bijzonder Bate****

 

Som der lasten

 

150

900

900

 

1.950

 

30.000

 

 

 

31.950

 

150

900

900

 

1.950

 

30.000

 

 

 

31.950

 

165

778

766

 

1.709

 

13.128

 

(828)

 

14.837

 

126

549

692

 

1.367

 

12.659

 

 

 

14.026

 

171

585

924

 

1.680

 

12.257

 

 

 

13.937

 

123

559

961

 

1.643

 

28.974

 

 

 

30.617

 

747

608

920

 

2.275

 

11.358

 

 

 

13.633

 

144

568

739

 

1.451

 

8.000

 

 

 

9.451

 

Resultaat

 

(4.593)

 

(3.205)

 

(36.169)

 

27.563

 

(2.301)

 

(10.536)

19.823

 

29.629

*Secretariaatskosten: Website, telefoon & porti

** Bestuurskosten: Zaalhuur, diner algemene vergadering, drank, reiskosten, kado bij afscheid

*** Algemene kosten: Accountant

**** Bijzondere bate: Retour gestort reservepotje in Suriname t.b.v. keuken Esther Stichting

 

Voor 2019 is EUR 30.000 begroot voor projecten, conform besluit Algemene Bestuursvergadering dd 11-11-16.

 

 Klik hier voor de jaarrekening van 2018.

 

 

 

 

 

Guus Werners, Penningmeester Stichting Bethesda, 30 April 2019

© Stichting Bethesda Suriname - Alle Rechten Voorbehouden
RSIN 816092412