2015

Financieel Jaarverslag 2015

Stichting Bethesda Nederland-Suriname - Financieel Jaarverslag 2015

 

 1. Resultaat en Beleggingsklimaat in 2015

In 2015 bedroeg het verlies EUR 10.536. Het negatief resultaat is een gevolg van twee factoren:

 1. Totale besteding aan projecten bedroeg EUR 28.974, 165% boven het jaarlijks gemiddelde en EUR 8.974 boven het begrote bedrag
 2. Het beleggingsresultaat bedroeg EUR 20.081 (3,2% rendement), EUR 8.062 lager dan begroot

Het besluit om een hoger bedrag aan projecten te besteden werd genomen tijdens de Algemene Bestuursvergadering in juni 2015. Door de inspanningen van het Suriname team konden donaties plaatsvinden aan 5 instellingen in Suriname.

In de eerste helft van 2015 stegen de aandelenindexen fors, gedreven door goede prestaties van de economie en beursgenoteerde ondernemingen in het Westen en een optimistisch vooruitzicht. In juli sloeg de stemming om, onder meer door verslechterde vooruitzichten in zowel Westerse als opkomende markten. De aandelenkoersen daalden fors. De wereldeconomie groeide in 2015 uiteindelijk trager dan voorzien, onder meer door gewijzigde valutakoersen (sterke dollar) en een afkoeling in China. Door het expansieve monetaire beleid van de ECB zijn de rentes in Noord Europa tot historisch lage niveau’s gedaald. Het word door de lage rentes moeilijker om een goed rendement te realiseren op defensief belegd vermogen, zoals obligaties en andere vastrentende waarden. Op aandelen kunnen nog wel goede rendementen worden gerealiseerd, echter is de volatiliteit sterk toegenomen. Het belegd vermogen van de Stichting bedroeg eind juni 2015 ca. EUR 662.000, maar daalde door uitgaven aan projecten en een negatief beleggingsrendement naar EUR 614.000 eind 2015.

 

 1. Uitgaven en ontvangsten 2015 Stichting Bethesda

 

Datum

Omschrijving

Interne Kosten

Projecten

Uitgaven 2015

01-04-15

TTI Systems – Jaarlijkse kosten Website

123

 

17-05-15

Esther Stichting - IJskast (donatie Leprastichting)

 

500

04-07-15

Mytyl School – Schilderwerk Gebouwen

 

10.109

04-07-15

Wi Oso – Renovatie Woningen

 

7.240

10-08-15

Restaurant Langerlust – Algemene Bestuursvergadering en diner

507

 

10-08-15

Stichting Blindenzorg Suriname – Dak renovatie

 

6.000

14-08-15

Donatie Esther Stichting - Stoelen Intratuin

 

1.155

15-08-15

Accountantskantoor Borsboom – Jaarrekening 2014

961

 

23-11-15

Huber Stichting – Compacte en zuinig auto

 

4.245

23-11-15

LED lampen Esther Stichting en Verevening kaspositie Bethesda Suriname

 

224

 

 

 

 

Overlopende Passiva (nog te betalen per 31-12-15)

 

Drank vergaderingen Dagelijks Bestuur Bastion Hotel (1-4, 21-10, 17-11)

52

 

 

 

 

 

Totaal Uitgaven

 

1.643

28.974

 

Projecten in 2016 (bijdragen conform doelstelling)

In 2015 heeft Stichting Bethesda de volgende projecten gefinancierd:

 • Mytyl School. EUR 10.109 t.b.v. schilderwerk gebouwen
 • Wi Oso. EUR 7.240 t.b.v. renovatie woningen
 • Stichting Blindenzorg Suriname. EUR 6.000 t.b.v. dak renovatie
 • Esther Stichting. EUR 1.155 t.b.v. stoelen voor bewoners
 • Huber Stichting. EUR 4.245 t.b.v. een compacte auto
 • Esther Stichting. EUR 224 t.b.v. LED lampen

Totaal projecten: EUR 28.973

 

Interne Kosten

De interne kosten bestaan uit de kosten voor de website, zaalhuur en diner voor de Algemene Bestuursvergadering, jaarlijkse accountantskosten en drank tijdens vergaderingen van het dagelijkse bestuur. De daling van de interne kosten in 2015 naar EUR 1.643 (EUR 2.274 in 2014) is te danken aan  het wegvallen van de éénmalige kosten voor de nieuwe website (EUR 685 in 2014).

 

De Goede Doelen norm (interne kosten bedragen maximaal 25% van de totale kosten) is gerealiseerd in 2015 (EUR 1.643 / EUR 30.616 = 5 %).

 • Samenstelling Beleggingsportefeuille

 

Beleggingscategorie

Asset Allocatie AAB Bandbreedtes*

 

31-12-15

 

31-12-14

 

31-12-13

 

 

%

EUR

%

EUR

%

EUR

%

Aandelen

Vastrentende waarden

Onroerend Goed**

Alternatieve beleggingen

Liquide middelen

50

35

 

10

5

10-50

20-70

 

0-20

0-70

308.041

226.855

61.167

5.894

21,460

49

36

10

1

3

224.780

271.612

57.430

5.290

66.293

36

43

9

1

  11

206.324

262.387

62.221

47.428

25.829

34

43

10

8

4

Totaal

100

100

623.417

100

625.405

100

604.189

100

*Strategische Asset Allocatie voor gematigd defensieve portefeuille

 

 1. Financiën 2003-2015

 

Jaar

Eigen Vermogen

Beleggings Resultaat

Projecten Bijdrage Bethesda

Projecten Bijdrage Derden

Interne Kosten

Kosten Woning

Resultaat

2003

549.179

23.183

8.517

5450

2.534

374

17.208

2004

564.434

29.528

12.200

0

1.994

79

15.255

2005

576.276

31.221

13.170

0

3.546

2.663

11.842

2006

578.482

18.251

13.460

0

2.585

0

2.206

2007

571.645

11.080

12.000

0

5.917

0

-6.837

2008

475.303

-91.204

0

0

3.370

1.768

-96.342

2009

468.151

73.864

11.927

37480

1.663

2.633

5.641

2010

527.908

19.561

12.903

0

2.439

0

4.219

2011

521.280

-12.051

0

0

2.194

1.638

-15.883

2012

572.140

62.254

9.500

1000

1.894

0

50.860

2013

601.769

39.080

8.000

1750

1.451

0

29.629

2014

621.592

33.456

11.358

0

2.275

0

19.823

2015

611.056

20.081

28.974

500

1.643

0

-10.536

Gemiddeld

per jaar

556.860

19.870

10.924

3552

2.577

704

2.083

 

 

 1. Beleggingsvooruitzichten 2016 (gebaseerd op AAB Beleggingsvisie)

De vooruitzichten voor de wereldeconomie waren aan het begin van het jaar positief, hoewel diverse risico’s en onzekerheden het beeld konden verstoren. In de eerste maanden van 2016 nam de somberheid op de beurzen fors toe, onder andere als gevolg van grote zorgen over de Chinese economie, slechte vooruitzichten van opkomende markten (o.a. lage commodity prijzen) en een vertraging van de wereldeconomie. De aandelenkoersen daalden fors in het eerste kwartaal, maar laten sindsdien herstel zien. De Chinese economie toont veerkracht en de prestaties van Westerse beursgenoteerde bedrijven zijn over het algemeen goed. Er blijven echter verschillende onzekerheden bestaan, die het beleggingsklimaat negatief kunnen beinvloeden. Een paar voorbeelden: Politieke situatie in Spanje, Portugal en Brazilie. Een mogelijke BREXIT. Politieke spanningen tussen Griekenland en Europa. Economische crisis in diverse opkomende markten. De renteniveau’s in Noord-Europa blijven historisch laag, wat leidt tot zeer lage rendementen op vastrentende waarden.

 

Begroting 2016

 

 

Begroting 2016

Begroting 2015

Definitief 2015

Definitief 2014

Definitief 2013

Definitief2012

Definitief

2011

Definitief2010

Financiële baten

 

Belegd vermogen 1-1-16*:

Verwacht rendement (4.5%)

 

Gerealiseerd rendement

 

Som der baten

 

 

623.417

28.054

 

 

 

28.054

 

 

625.405

28.143

 

 

 

28.143

 

 

 

 

 

20.081

 

20.081

 

 

 

 

 

33.456

 

33.456

 

 

 

 

 

39.080

 

38.765

 

 

 

 

 

62.254

 

62.254

 

 

 

 

 

(12.051)

 

(12.051)

 

 

 

 

 

19.561

 

19.561

Financiële lasten

Secretariaatskosten**

Bestuurskosten***

Algemene kosten****

 

Totaal interne kosten

 

Buitengewone last

 

Projecten

 

Som der lasten

 

150

900

1.200

 

2.250

 

 

 

20.000

 

22.250

 

150

900

1.200

 

2.250

 

 

 

20.000

 

22.250

 

123

559

961

 

1.643

 

 

 

28.974

 

30.617

 

747

608

920

 

2.275

 

 

 

11.358

 

13.633

 

144

568

739

 

1.451

 

 

 

8.000

 

9.451

 

122

724

1.048

 

1.894

 

 

 

9.500

 

11.394

 

374

690

1.149

 

2.213

 

1.637

 

0

 

3.850

 

440

617

1.382

 

2.439

 

 

 

12.903

 

15.342

 

Resultaat

 

5.804

 

5.893

 

(10.536)

19.823

 

29.629

 

50.860

 

(15.901)

 

4.219

* Belegd vermogen 1-1-16: EUR 623.417 (EUR 601.957  aandelen, obligaties, onroerend goed, diversen + EUR 21.460 kas)

**Secretariaatskosten: Website, telefoon & porti

*** Bestuurskosten: Zaalhuur, diner algemene vergadering, drank (begroot 2015: € 600), reiskosten (begroot 2016: € 300)

**** Algemene kosten: Accountant (begroot 2015: € 1.000), representatie (begroot 2016: € 200)

 

Voor 2015 is wederom EUR 20.000 begroot voor Projecten. De inspanningen van het Suriname team en de economische crisis in Suriname zal naar verwachting leiden tot een toename van projectaanvragen.

 

De Goede Doelen norm (interne kosten bedragen maximaal 25% van de totale kosten) zal naar verwachting worden gerealiseerd in 2016 (EUR 2.250/ EUR  22.250= 10%).

 

 

 

 

Guus Werners, Penningmeester Stichting Bethesda

19 Mei 2016

© Stichting Bethesda Suriname - Alle Rechten Voorbehouden
RSIN 816092412