De stichting in het kort

De "Stichting Bethesda Nederland - Suriname", kortweg stichting Bethesda is de oudste, zo niet één van de oudste op Suriname gerichte charitatieve instellingen gevestigd in Nederland. Het is de voortzetting van de in 1902 in Nederland opgerichte vereniging ter ondersteuning van de leprozerie Bethesda die in de jaren 90 van de 19de eeuw in Suriname haar deuren opende.

Bij de recente statutenwijziging (2007) werd de doelstelling van Bethesda aangepast. De doelgroep werd verbreed en betreft niet langer alleen maar leprapatiënten in Suriname, doch nu ook mensen aldaar met een beperking, echter met prioriteit aan hen die als gevolg van lepra een beperking hebben. Het realiseren van het doel komt het beste tot uiting in de diverse projecten op het gebied van de nazorg van leprapatiënten. Op deze website vindt U informatie hierover en ook over andere zaken die met Bethesda te maken hebben.

Lees verder over de stichting...

 

Stichting Bethesda Nederland-Suriname

www. bethesdasuriname.nl

 

Jaarverslag 2021

Doelstelling:
De Stichting Bethesda  ondersteunt in Suriname de bestrijding van lepra alsmede de zorg voor mensen met een beperking, met prioriteit aan hen die als gevolg van lepra een beperking hebben.
In dit jaarverslag worden de projecten besproken , bestuursmededelingen gedaan en in de bijlage is de Strategienota 2021-2026 opgenomen .

 

In 2021 ontving Stichting Bethesda  projectaanvragen van :

  • Stichting Betheljada . 2 aanvragen . ( project rolstoelbus en project Respijtzorg ) .
  • Esther Stichting 2 aanvragen . ( keukenapparatuur , orthopedische schoenen . )  

De aanvragen werden goedgekeurd door het bestuur en vervolgens uitgevoerd .  
Ook in 2021 kampten een aantal stichtingen met de gevolgen van de COVID . dat betekende dat een aantal projecten niet konden worden uitgevoerd  ( o.a. S.O.G.K. )

 

Project Rolstoelbus :

De Stichting Betheljada diende een aanvraag in voor een financiele bijdrage voor de aanschaf van een rolstoelbus.
Het betreft een bus met een elektrische lift; een verbetering t.o.v. vorige bus waar met veel duw en tilwerk de patienten geplaatst werden.
De totale kosten van de bus waren € 17.647,05.
Bethesda doneerde een bedrag van € 10.154.
Het resterende bedrag werd uit eigen middelen van Betheljada gefinancieerd .
Op de bus werd een sticker aangebracht met vermelding “donateur Bethesda”.

 

 

Project keukenapparatuur:

De firma Rudan Trading heeft bij de ES de keukenapparatuur bekeken en moest helaas constateren dat de kooktoestellen dermate achteruit zijn gegaan dat reparatie niet meer lonend was.. Vervanging van de toestellen was nodig . Ook de nodige reparatie aan andere apparaten was nodig .
De offerte van de firma Rudan Trading werd goedgekeurd met dien verstande dat 75% in een eerste betaling zou worden voldaan en later de resterende 25 % .
Conform deze afspraak heeft Bethesda eerst een bedrag van € 2.461 en later € 881 overgemaakt .
Vermeld dient te worden dat ook de Rotary Club Paramaribo Central een bijdrage heeft geleverd .

Project orthopedische schoenen :

Voor 17 ex-Hansepatienten , allen wonende in de Estherhof, heeft de firma Kempes & Co orthopedisch schoeisel geleverd . Het gaat om hoge orthopedische schoenen , lage orthopedische schoenen, verbandschoenen , reparatie of aanpassing van de schoenen .
Bethesda heeft een financiele bijdrage gegeven van € 4.099.

Financiën

De penningmeester heeft het financieel jaarverslag 2020 en de begroting 2021 gemaakt .
Het bureau Borsboom Accountants & Adviseurs heft de jaarrekening 2020 opgesteld en de samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening afgegeven .

 

Bestuursmededelingen :

In 2021 is er veel aandacht besteed aan de bestuursstructuur van onze stichting .
De Stichting Bethesda bestaat uit een algemeen bestuur (7 leden) en een Suriname team ( 3 leden) .
Het Dagelijks Bestuur telt 4 leden . Op de algemene bestuursvergadering werden 2 besluiten genomen:

  1. De leden van het Suriname team worden benoemd tot bestuurslid
  2. Een bestuurslid van het Surinameteam neemt ook zitting in het Dagelijks Bestuur .

 

Het Dagelijks Bestuur kwam 6x bijeen middels een Zoomverbinding . Naast deze vergaderingen is er een intensief emailcontact met de leden van het Surinameteam .
De algemene bestuursvergadering vond plaats op 24 september 2021 .

 

Bestuurssamenstelling :

Voorzitter                           dhr. ir.drs. B. de Graaff , consultant
Vice-voorzitter                    dhr. dr . J. Zeegelaar , dermatoloog  
Secretaris                          mw. drs. H.Engels-Spong , sociologe
Penningmeester                 dhr. drs. G. Werners , bankier
Leden                               dhr. prof.dr . H. de Vries , dermatoloog
                                        dr. S. Ramdas , medische anthropoloog
                                        dhr. dr. D. Balak  , dermatoloog

 

Samenstelling Suriname-team : 
mw. mr. N. del Prado, legal consulent
mw. C. Antonius , consultant
dhr. dr. J. Smit, musicoloog

 

 

 

 

 

 

Helen Engels-Spong, Secretaris Stichting Bethesda
Juni 2022

© Stichting Bethesda Suriname - Alle Rechten Voorbehouden
RSIN 816092412